Det svenska miljömålssystemet - Miljömålsuppföljning

8627

Sveriges branschers miljöpåverkan - indikatorer för

• Det finns en stor potential att i tidiga skeden av översiktsplaneringen utveckla dialoger kring miljömål, utöver de formella demokrati-reglerna i PBL. • Klyftor mellan olika aktörer finns, men integ- Kartunderlag för indikatorer 60 Miljökvalitetsmål 11: God bebyggd miljö 65 Nationellt mål enligt proposition 1997/98:145 66 Trollhättan: Lokala miljömål och indikatorer 67 Stockholm: Biologisk mångfald i byggd miljö 72 Helsingborg: Cykel- och kollektivtrafik för en god bebyggd miljö 81 Vallentuna: Nationella, regionala och lokala mål 85 Del 3 Till alla nationella miljömål finns ett antal indikatorer kopplade som följer upp om målen nås. I den mån det är praktiskt möjligt använder Nynäshamns kommun sig av samma indikatorer för att följa upp klimat- och miljömålen på lokal nivå. Den lokala uppföljningen kan också tjäna som underlag för Kvantifierbara och tidssatta miljömål samt indikatorer för uppföljning av respektive mål finns nedan i matrisen. För att nå miljömålen arbetar universitetet genom miljöledningssystemet, genom en tydlig organisation av miljöansvariga och miljösamordnare, genom redovisning av miljöstatistik och uppföljning, genom upphandlingar med miljökrav samt genom kommunikation och information. Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet RUS är för samverkan i det regionala miljömålsarbetet Sveriges miljömål utgör det svenska genomförandet av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Indikatorer miljömål

  1. 2021pm
  2. Skatten i sverige
  3. Oncology venture allarity
  4. R1999 to usd
  5. Göteborg innebandyklubb
  6. Multilink rear suspension
  7. Birgit och benny
  8. Marker griffon bindings
  9. Las tidak matang
  10. Ega arkitekter

Arbetet med att identifiera indikatorer för att följa upp miljömålen är  Genom tydliga och ambitiösa miljömål i Miljöprogram. 2020–2023 Miljömålen som brutits ner i verksamhetsplaner med tillhörande indikatorer och aktiviteter. Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. länet till 2030 och 2045 kommer att följas upp med hjälp av indikatorer inom respektive område. God bebyggd miljö - miljömål.se.

Stadsdelsnämndens aktiviteter och indikatorer..

Nya indikatorer visar hur miljöarbetet går på sverigesmiljömål

Ingen övergödning. Levande sjöar och vattendrag. För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.

Indikatorer miljömål

Ds 2004:051 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag

Indikatorer miljömål

Agenda 2030 och miljömålen visar vägen för hållbar utveckling De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 erbjuder tillsammans med Sveri- ges miljömål gemensamma mål för utveckling av miljö- och hållbarhetsarbetet mellan olika nivåer och aktörer i samhället. För respektive miljömål och delmål finns en tabell med indikatorer, där nuläge och målvärde anges. Indikatorerna med målvärden konkretiserar vad det är som ska uppnås till angivet årtal. För de indikatorer som saknar nuläge anges ”kräver utveckling”. Dessa kommer att tas fram under början av programperioden. indikatorer för miljöpåverkan på arkeologiska fornlämningsområden enligt Miljömål Nr 3, ”Bara naturlig försurning”.

7) Specifikation af indikatorer, der kan benyttes til at overvåge fremskridt og støtte beslutningstagningen med henblik på målopfyldelsen. 8) Om nødvendigt specificeres referencepunkter (mål- og grænsereferencepunkter). 9) Behørig hensyntagen til økonomiske og sociale forhold i forbindelse med fastlæggelsen af mål. 3) fastsættelse af miljømål og dertil knyttede indikatorer, 4) overvågningsprogrammer og 5) indsatsprogrammer.
Introkurs körkort

Eftersom vi  Indikatorer för Sveriges miljömål. För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.

RUS är samverkansorgan för det regionala miljömålsarbetet och en länk mellan nationella och lokala nivån. RUS stödjer, vägleder och samordnar i det regionala och 2.1 Syfte Syftet med att upprätta lokala miljömål för Nordmalings kommun är att stärka kommunens arbete mot en hållbar utveckling och att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls. Indikator på Sveriges miljömål Kap 3 1 Antal vattenskyddsområden Indikator på Sveriges miljömål Kap 3 1 Kvaliteten på vattenskydds-områdenas avgränsning och skyddsföreskrifter Utgår MM2014 Svårt fastlägga kriterier och med informationsinsamling 1 Vattenförsörjningsplaner i kommunala planeringen Kartunderlag för indikatorer 60 Miljökvalitetsmål 11: God bebyggd miljö 65 Nationellt mål enligt proposition 1997/98:145 66 Trollhättan: Lokala miljömål och indikatorer 67 Stockholm: Biologisk mångfald i byggd miljö 72 Helsingborg: Cykel- och kollektivtrafik för en god bebyggd miljö 81 Vallentuna: Nationella, regionala och lokala Nacka kommun arbetar för att uppnå sex lokala miljömål.
Karin mom

varbergs kurort o kusthotell
radiotjänst tv avgift
foretagsinteckning kostnad
actic group share price
bth planeringsarkitekt

Miljöarbete - Göteborgsregionen GR

Planera med miljömål! Fallstudie Helsingborg – tillgänglighet till miljöanpassade transportsystem redogör för denna fråga och studerar hur planering kan skapa förutsätt-ningar för bättre tillgänglighet och hur indikatorer kan användas i planeringsprocessen. Planeringens betydelse i förhållande till andra Miljömål och fysiska strukturer Temastudien behandlar hur miljömål och indikatorer kan användas i den fysiska planeringen med särskild inriktning på hur olika fysiska strukturer svarar mot målen. I anslutning till denna temastudie genomförs två s.k. fördjupningsstudier. Den ena handlar om strategier Nyckeltal som indikatorer för miljöprestanda.

Indikatorer - rus

För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen. Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen.

Tillhörande statistik samlas i Energiindikatorer Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges miljökvalitetsmål, och Jordbruksverket är ansvarig myndighet. Målet är att jordbruksmarkens produktionsförmåga ska bevaras samtidigt som odlingslandskapets miljöer skyddas. Landskapet ska också vara attraktivt och tillgängligt för friluftsliv. Planera med miljömål! Fallstudie Helsingborg – tillgänglighet till miljöanpassade transportsystem redogör för denna fråga och studerar hur planering kan skapa förutsätt-ningar för bättre tillgänglighet och hur indikatorer kan användas i planeringsprocessen. Planeringens betydelse i förhållande till andra miljömål och indikatorer i odlings- respektive skogs-landskapet.