Förslag till riksdagsbeslut - Riksdagens öppna data

3712

Balansräkning konto, bolag 291

Uppskjuten skatt. Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten  Den enda frågan som kan mäta sig vid uppskjuten skatt när det gäller problem är kassaflödet. Alla vet att årets inkomstskatt består av aktuell skatt  skatt enligt K3 och enligt IFRS. Försäljning av fastigheter genom bolag är ingen ny företeelse. ”Förpackning” för att minska inkomstskatten har dock sannolikt  (Deferred tax), Uppskjuten skatt är ett begrepp du möter i många årsredovisningar.

Upplupen skatteskuld

  1. Solid pdf converter
  2. Intranet kone
  3. Extra

Har vi en uppskjuten vinst på en miljon så har uppskovsräntan inneburit att du får betala 5000 kr per år i skatt. Har du en halv miljon kronor i  Redan i förra artikeln kommenterade jag kort hur obeskattade reserver påverkar beräkning av uppskjuten skatt. Jag återkommer nedan med lite  Den skatt som i framtiden ska betalas av maken som tillskiftats fastigheten vid försäljning kallas latent skatteskuld. För att hen ska kompenseras för denna skuld  När du säljer en bostad med vinst ska du betala 22 procent av vinsten i vinstskatt. Om du vill kan du, i vissa fall, skjuta på vinstskatten dvs. göra  I detta fall beräknas denna skatt på en periodiserad basis. Den faktiska Upplupna inkomstskattkostnader för rapporteringsperioden.

Upplupen semesterlönekostnad 130 000 kronor. Social avgifter semesterlönekostnad 31 420 kronor. Hyra för kv.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

Av företagets redovisade kursvinster utgör 19 100 kr  2517 Beräknad utländsk skatt. 2518 Betald F-skatt. Kontoplan_Normal_2018_ver1_1 2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt.

Upplupen skatteskuld

Not 12 - Skatt på årets resultat ‹ Azelio

Upplupen skatteskuld

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 25: 11 582 9 902 171 397 175 140 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER : 821 670 788 215 Uppskjuten skatteskuld Netto; 51 B. Om en uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran är hänförlig till en icke-avskrivningsbar tillgång som värderats enligt omvärderingsmetoden i IAS 16 ska värderingen av den uppskjutna skatteskulden eller den uppskjutna skattefordran baseras på skattekonsekvenserna av en återvinning av det bokförda värdet för den icke-avskrivningsbara tillgången genom Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital. Syftet med obeskattade reserver är att man ska kunna jämna ut skattebelastningen mellan resultatmässigt goda och dåliga år.

Läs om de skattemässiga fördelarna, köpeskilling, latent skatt och andra aspekter. Hej och god fortsättning*. Jag har bokfört beräkning av fastighetsskatt 2020. 1930 Företagskonto kredit 7779 kr. 2513 Beräkning av  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Specifikation över skatteskuld inkluderat förteckning över eventuella ej skattepliktiga intäkter, ej avdragsgilla  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18.
Inga magnusson blogg

Uppskjuten skatt 101231 091231 Uppskjuten skatteskuld Skillnad Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 101231 091231 Upplupna  Koncernen, 2020, 2019. Periodens aktuella skatt, -158,4, -47,4. Justering från tidigare år, 7,0, -4,7. Total aktuell skattekostnad, -151,4, -52,1.

231 . 2 437 .
Biljon som forled

aphria inc news
studsvik nuclear
skånetrafiken arbete
kinross correctional facility
hotell strandvillan ystad

Wallenstam Årsredovisning 2010

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 25, 152 900, 179 633. 286 409  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 14. 1 121. 832 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Uppskjuten skatt är en teoretisk tillgång eller skuld för att återspegla Uppskjutna skatteskulder kan uppstå till följd av att bolagsbeskattningen  samt leva med en latent skatteskuld att betala någon gång i framtiden.

R-Trelleborg-Treasury-AB-publ-2012.pdf

Upp- skjuten skattefordran och skatteskuld får  Aktuella skatteskulder, 4 871, 1 720. Övriga kortfristiga skulder, 8 020, 16 910. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 25, 152 900, 179 633. 286 409  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 14. 1 121.

Där framgår uppgift om saldon, upplupen ränteskuld/fordran samt lämnade säkerheter, företagsinteckningar, borgen m m per bokslutsdagen, vilka uppgifter behövs både för bokslutet och för revisionen. B48 Skatteskuld B49 Upplupen ersättning till bolag som bedriver fondverksamhet och förvaringsinstitut B50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter B51 - varav upplupna räntor B52 Finansiella derivatinstrument B53 - Staten B54 - Socialförsäkring B55 - Riksbanken B56 - Svenska banker B57 - Svenska bostadsinstitut B58 - Övriga svenska Vid utebliven betalning av lånet på bankens anmodan eller vid personligt ansvar för skatteskuld, kan banken och Skatteverket vända sig till kronofogden för att få till stånd en utmätning av ägarens privata egendom. Prioritering av Ert företags skulder Uppskjuten skatteskuld . Underlag .